Ο ΒΟΡΤΟΛΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ..., ΚΛΑΣΙΚΑ

Posted by Ίδρυμα Ποίησης | Posted in | Posted on 9:18 π.μ.

0


Απόσπασμα προλόγου του Αντωνίου Βόρτολι
στην πρώτη έκδοση του «Ερωτόκριτου», Βενετία, 17
13

"Εις εκείνους, οπού θέλουσιν αναγνώση το παρόν βιβλίον"

"…έκρινα με την συμβουλήν λογίων ανθρώπων να πρωτοτυπώσω εις τούταις ταις ημέραις τον Ερωτόκριτον, Ποίημα παλαιόν, οπού τόσον επαινείται και τιμάται εις τας νήσους του Ανδριακού, και εις την Πελοπόννησον, και μάλιστα εις την περίφημον χώραν της Ζακύνθου, οπού ακόμι ευρίσκονται, ωσάν και αλλού, οι απόγονοι των ταλαιπώρων Κρητικών, καθώς εκεί ηύραν ευσπλαχνικόν καταφύγιον μετά την άλωσιν της Πατρίδος τως, και από τούτους εδημοσιεύθη το ποίημα, όντας συνθεμένον εις την Κρητικήν τως φυσικήν Γλώσσαν, και εκοινολογήθη εις όλην την Νήσον, και εις άλλους τόπους, όπου φαίνεται τερπνότατον και χαριέστατον εις όσους το αναγνώσουσι. Δεν ηξεύρω, με όσαις επιμέλειαις και κόπους, όπου έγιναν εις πολλά και διάφορα χερόγραφα του Ερωτοκρίτου, εις τα οποία από αμάθειαν τινών αντιγραφέων ευρίσκονται άπειρα σφάλματα, αλλοιώσεις, παραλλαγαίς, και διαφθοραίς σχεδόν ακατάληπταις, αν έτυχε να εύγη το παρόν αρκετά διορθωμένον. Αλλ’ επειδή εστάθη αδύνατον δια το πρώτον, και ελπίζω εις τον Θεόν να το μετατυπώσω το δεύτερον εις καλήτερον και αρμοδιώτερον τρόπον, παρακαλώ την Ευγένειάν σας άρχοντες Ρωμαίοι, όσοι ευρίσκεσθε να έχετε κανένα χειρόγραφον του αυτού Ποιήματος του Ερωτοκρίτου, και στοχασθήτε, να λείπει τίποτες εις το τυπωμένον μου, ή να έτρεξε κανένα μεγάλο σφάλμα, ή διαφορά εις την έννοιαν, να καταδεχθήτε να μου το σημειώσετε, ή αντιγράφοντάς μου τα όσα χρειάζονται διορθώσεως, ή κάνοντάς μου τελείαν την καλοσύνην, με το να μου στείλετε το χειρόγραφον, οπού υπόσχομαι να επαναστρέψω προθύμως εις τον αποστείλαντα, ο οποίος ημπορεί άσφαλτα να βεβαιωθή, ότι καθώς αυτός θέλει συνεργήση με τιμήν του εις την κοινήν ωφέλειαν, έτζι θέλει με κάμη και παντότινόν του υπόχρεων.
Υγιαίνετε ευτυχέστατοι".

(σ.σ. θα αρκεστούμε αυτή τη στιγμή στον όμορφο προϊδεασμό του Βόρτολι).