ΣΟΛΟΜΩΝ, ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ, ΙΣΡΑΗΛ..., ΟΨΕΙΣ ΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Posted by Ίδρυμα Ποίησης | Posted in | Posted on 10:44 π.μ.

0

ΣΟΛΟΜΩΝ, βασιλεύς του Ισραήλ απ’ το 972 π.Χ.

ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ ( μερική απόδοση, Γιώργος Τσακιράκης )

Άσμα Α΄ (απόσπασμα)

«Ως μήλον μεταξύ των δέντρων του δρυμού,
ούτω είναι ο αγαπημένος μου ανάμεσα εις τους νέους.
Υπό την σκιάν του επεθύμησα και εκάθισα
και ο καρπός του είναι γλυκύς εις τον λάρυγγά μου.
Οδηγήσατέ με εις τον οίκον του οίνου
και αφιερώσατε εις εμέ αγάπην.
Στηρίξατέ με με μύρα
δροσίσατέ με με μήλα,
διότι είμαι τετρωμένη υπό αγάπης..
Υπό την κεφαλήν μου ας είναι η αριστερά του
και η δεξιά του ας με εναγκαλισθεί.
Όρκισα υμάς, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ,
εις τας δυνάμεις και εις τας ιδιότητας του αγρού
να μη διαταράξητε, να μη εξυπνήσητε
την αγάπην, μέχρις ότου αύτη ευαρεστηθεί».

Άσμα Β΄ (απόσπασμα)

Αποκρίνεται ο αγαπημένος μου και μου λέγει:
«σήκω, αγάπη μου, ωραία μου, περιστερά μου,
διότι, ιδού, ο χειμών παρήλθεν
η βροχή παρήλθεν. Σήκω και ελθέ, περιστερά μου.
Εις τας σχισμάς των βράχων,
εις τους μυχούς του προτειχίσματος,
άφησέ με να ίδω την μορφήν σου,
άφησέ με να ακούσω την φωνήν σου
διότι η φωνή σου είναι γλυκεία
και η όψις σου είναι χαριτωμένη».
_____

Το Άσμα Ασμάτων είναι σύνθεση βαθύτατα ερωτική και λυρική. Η συνεχής αναζήτηση-σωματική και ψυχική- είναι αέναα αιωρούμενη, σαν το άρωμα των μύρων, συντηρώντας ένα περίβλημα εκστασιαστικό.
Η παρούσα, διαφοροποιημένη, απόδοση-μεταγραφή των αποσπασμάτων, απευθείας απ’ τη Μετάφραση των Ο΄ , έγινε με παρρησία και θάρρος για τις όποιες αλλαγές. Η παραδεδεγμένη μετάφραση υπό την επιστασία του Αθανασίου Π. Χαστούπη περιέχει αυθαίρετες εκδοχές.

Γιώργος Τσακιράκης
__________

Ο Σολομών, γιος του Δαβίδ και της Βησθαβεέ, τρίτος βασιλιάς του Ισραήλ μετά τον Σαούλ και τον Δαβίδ πριν αυτό διαιρεθεί, βασίλευσε για 40 χρόνια ( από το 972 π.Χ.)
Το όνομά του σημαίνει «ειρηνικός» και του δόθηκε απ’ τον Δαβίδ που τον όρισε διάδοχό του. Το όνομα αυτό αποδείχτηκε «προφητικό», αφού ο Σολομών υιοθέτησε ειρηνική πολιτική συνάπτοντας συμμαχίες και σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που έδωσαν μεγάλη δύναμη και πλούτο στο Ισραήλ αλλά και στον ίδιο. Είχε τη φήμη του σοφού, με δείγμα της δικαιοσύνης και της σοφίας του τη γνωστή ιστορία των δυο γυναικών που διεκδικούσαν το ίδιο παιδί.
Ζούσε με χλιδή, έχοντας αποκτήσει 700 συζύγους και 300 παλακίδες. Ανάμεσα στα πολλά έργα του ήταν και ο περίφημος ναός της Ιερουσαλήμ, όπου μετέφερε και την Κιβωτό της Διαθήκης.
Τήρησε ανεξίθρησκη συμπεριφορά κα περιποιήθηκε τους ξένους, με πιθανή εξήγηση την επιδίωξη ειρήνης και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του. Τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του έκανε, ίσως λόγω πνευματικής κατάπτωσης, λανθασμένες επιλογές και αυτό οδήγησε το Ισραήλ στη διαίρεση, ήδη απ’ την βασιλεία του γιου του Ροβοάμ. Τάφηκε στην πόλη Δαβίδ ( Ιερουσαλήμ ).

Εκτός απ’ το Άσμα Ασμάτων, αποδίδονται στον Σολομώντα και οι Παροιμίες και ο Εκκλησιαστής